KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

MPX İletişim ve Servis Ltd. Şti. ( “MPX” olarak anılacaktır ), veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tarafınıza ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, size hizmet veren MPX’in veya bağlı şirketlerinin/hizmet sağlayıcılarının ilgili departmanları (online satış, resepsiyon, satış sonrası hizmetler departmanı) tarafından onlar ile yapacağınız telefon görüşmeleri esnasında yahut sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilecek, ilgili hizmetlerin size sunulması için MPX tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz MPX tarafından size sunulacak hizmetlerin amaçları dahilinde MPX tarafından yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü taraflara (MPX’nin bağlı şirketleri, hizmet sağlayıcıları, iş ortakları vb.) KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda MPX’in sizinle olan sözleşmesel ilişkisi ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Güvenliği

MPX, kişisel verilerinizin bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen yöntemlerle MPX’e iletmeniz durumunda MPX talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, MPX tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi;

Söz konusu talebinizi, MPX İletişim ve Servis Ltd. Şti’ne kvkktalep@mpx.com.tr adresine e-posta göndererek yahut Ayazma Cad. Papirus Plaza No.37 K.9 34410 Kağıthane/ İstanbul adresine posta göndererek iletebilirsiniz