KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYARINCA AYDINLATMA METNİ

ARENA CONNECT TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” olarak anılacaktır ), veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tarafınıza ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.


1. Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirket’in veya bağlı şirketlerinin/hizmet sağlayıcılarının ilgili departmanları (online satış, resepsiyon, satış sonrası hizmetler departmanı) tarafından onlar ile yapacağınız telefon görüşmeleri esnasında yahut sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, tarafınıza hizmet sunulması, ürün teslim edilmesi ve buna bağlı diğer süreçlerin ifası, kanuni yükümlülüklerimizin ifası, Şirket’in taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi, bu konuda onayınızın olması halinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla Şirket tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.


2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, tarafınıza hizmet sunulması, ürün teslim edilmesi ve buna bağlı diğer süreçlerin ifası,kanuni yükümlülüklerimizin ifası, Şirket’in taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi, bu konuda onayınızın olması halinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıylaŞirket tarafından yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara (Şirket’in bağlı şirketleri, hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, yetkili kurum ve kuruluşlar vb.) KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen hukuki sebeplerden sözleşme ifası, hukuki yükümlülüklerin ifası ve açık rıza sebeplerine istinaden işlenmektedir.


4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, Şirket’in Göktürk Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4, Eyüp, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.