KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti. (“Brightstar”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Brightstar Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Brightstar Müşterileri ve Müşterilerinin müşterileri ve yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz hizmetlerini sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi amacıyla Müşterilerimiz tarafından paylaşılan veriler aracılığıyla ilgili kişilerle iletişime geçilmesi, Müşterilerimizin faaliyetleri kapsamında teslimat, teknik destek gibi faaliyetlerin sunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, bayi açılış ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, bayilerle satış süreçlerinin yürütülmesi/takip edilmesi, satış sonrası işlemleri için müşterilerle iletişim kurulması, ürün iadelerinin ödenmesi, müşteri ve iş oraklarımıza hediye gönderimlerinin gerçekleştirilmesi, son kullanıcılar tarafından iletilen Brightstar’ın taraf olduğu veya olmadığı hakem heyeti evrakları çerçevesinde üretici veya teknik servisten karar ile ilgili son durum bilgisi alınarak ilgili sorgulamaların gerçekleştirilmesi, icra takiplerinin yürütülmesi, kullanıcıların servis süreçlerinin yürütülmesi/takip edilmesi, tüketiciler tarafından açılan davalar ile Bakanlıklar üzerinden gelen tüketici şikâyetlerinin yürütülmesi/takip edilmesi, Bilgi Teknolojileri Kurumu Sistemi üzerinden klonlu cihazları tek numaraya eşleme çalışmalarının yürütülmesi vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Brightstar Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, kendilerinden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Brightstar’ın hizmet sağlaması amacıyla almış olduğu verileri, hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Brightstar’a ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

Brightstar’ın Müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Brightstar tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Brightstar tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.


KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla kullanılmamasını talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerinizi bu tip amaçlarla kullanmayı ya da bilgilerinizi bu tip amaçlarla üçüncü kişilere ifşa etmeyi planlamamız durumunda, genel olarak verilerinizi edinme öncesinde size bu konuda bilgi verilecektir. Verilerinizi almak için kullandığımız formlardaki belli seçenek kutucuklarını işaretleyerek, bu tip işlemlere izin vermeme hakkınızı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, musterihizmetleri@elektromanya.com adresinden bize ulaşarak, bu hakkınızı izin verdikten sonra da kullanabileceksiniz.

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Brightstar’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Brightstar tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti.’ne kvkktalep@brightstar.com adresine e-posta göndererek yahut Ayazma Cad. Papirus Plaza No.37 K.10 34410 Kağıthane/ İstanbul adresine posta göndererek iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.